Tin Tức

THĂNG THIÊN – NHẬP MA

NPC LIÊN QUAN : NPC Trùng Sinh  Phượng Tường Phủ 219-220

CHUA CO TEN

ĐIỀU KIỆN : TRÙNG SINH 200 LẦN SẼ ĐƯỢC CHO PHÉP GIA NHẬP MA ĐẠO. TIÊN GIỚI HOẶC MA GIỚI

SAU KHI GIA NHẬP TIÊN GIỚI HOẶC MA GIỚI SẼ CÓ SKILL VÀ DANH HIỆU

CHUYỂN HỆ TIÊN MA MẤT 2000 TIỀN XU

NÂNG CẤP  SKILL TIÊN MA:

Hình ảnh Mô tả
CÁCH THỨC TIẾN THÀNH NPC TRÙNG SINH>>MA ĐẠO,TIÊN MA>>NÂNG CẤP KỸ NĂNG TIÊN MA
CHUA CO TEN
TIỀN XU
  • Nguồn gốc: ĐỔI TỪ ĐỒNG THƯỜNG SANG
  • Mỗi lần nâng cấp mất 500 Tiền Xu
Untitled
HỎA HẦU VƯƠNG
  • Nguồn gốc: EVENT TRONG THÁNG, GÓI QUÀ NẠP HẰNG NGÀY
  • Tính chất: Không khóa, Vĩnh Viễn.
  • Mỗi lần nâng cấp tốn 5000 Nguyên Liệu
Untitled
HẦU VƯƠNG PHÙ
  • Nguồn gốc: EVENT TRONG THÁNG, GÓI QUÀ NẠP HẰNG NGÀY
  • Tính chất: Không khóa, Vĩnh Viễn.
  • Mỗi lần nâng cấp tốn 5000 Nguyên Liệu