Tin Tức

Nạp Thẻ Và Quà Mốc Nạp

Bảng Giá Nạp Đồng

Mốc nạp Phần thưởng mốc tích nạp đồng
10.000 VNĐ
 • 20 000 Đồng Thường
 • 10 Tiền Xu
 • 10 Đồng Yên Đế (Dùng cho người Nạp Thẻ giao dịch Nguyên liệu train Event trong game cho các bạn Cày Cuốc)
20.000 VNĐ
 • 30 000 Đồng Thường
 • 20 Tiền Xu
 • 20 Đồng Yên Đế
30.000 VNĐ
 • 60 000 Đồng Thường
 • 30 Tiền Xu
 • 30 ĐỒNG YÊN ĐẾ
50.000 VNĐ
 • 120 000 Đồng Thường
 • 50 Tiền Xu
 • 50 ĐỒNG YÊN ĐẾ
100.000 VNĐ
 • 240 000 Đồng Thường
 • 100 Tiền Xu
 • 100 ĐỒNG YÊN ĐẾ
200.000 VNĐ
 • 500 000 Đồng Thường
 • 200 Tiền Xu
 • 200 ĐỒNG YÊN ĐẾ
300.000 VNĐ
 • 750 000 Đồng Thường
 • 300 Tiền Xu
 • 300 ĐỒNG YÊN ĐẾ
500.000 VNĐ
 • 1 300 000 Đồng Thường
 • 500 Tiền Xu
 • 500 ĐỒNG YÊN ĐẾ
1.000.000 VNĐ
 • 2 600 000 Đồng Thường
 • 1000 Tiền Xu
 • 1000 ĐỒNG YÊN ĐẾ

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 50K HOẶC 100K

Mốc nạp Phần thưởng mốc nạp lần đầu 500K-100K
50.000 VNĐ  

 • 1 Túi Tiền Xu Lớn (Mở Nhận 100 Tiền Xu)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch (Mở Nhận 100 Nguyên Liệu Kinh Mạch)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi (Mở Nhận 100 Nguyên Liệu Thú Cưỡi)
 • 10 Lệnh Bài Vận Tiêu
 • Ngoại Trang Cấp 1
 • 1 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
 • 5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
  5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
 • 5 Rương LB Trùng Sinh
 • 5000 Kinh Nghiệm Đơn Đại
 • 50 Lệnh Bài Ma Vương
 • 2000 Trùng Sinh Đơn (Trùng Sinh)
 • 20000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
100.000 VNĐ
 • 4 Trứng Thú Cưng Theo Sau
 • 5 Túi Tiền Xu Lớn
 • 5 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch
 • 5 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi
 • 1 Túi Đá Thần Sa Lớn (Mở Nhận 500 Đá Thần Sa)
 • 1 Túi Đá Huyền Thiết Lớn (Mở Nhận 500 Đá Huyền Thiết)
 • 1 Túi Dị Dung Thạch (Mở Nhận 500 Dị Dung Thạch)
 • 1 Mặt Nạ Thiên Cơ Quán (Có Thể Nâng Cấp Lên 20)
 • Ngoại Trang Cấp 2
 • 50 Lệnh Bài Vận Tiêu
 • 1 Thánh Linh Tích Hồn Trung (Dung Luyện Từ 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn)
 • 1 Chân Nguyên Tu Luyện Trung (Dung Luyện Từ 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn)
 • 5 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
  5 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
 • 5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
  5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
 • 10 Rương LB Trùng Sinh
 • 10000 Kinh Nghiệm Đơn Đại
 • 100 Lệnh Bài Ma Vương
 • 5000 Trùng Sinh Đơn (Trùng Sinh)
 • 20000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
 • Kích Hoạt Tính Năng: Bảo Châu, Kỹ Năng Bang

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 200K VND-3TR VND

Mốc Nạp Đầu Phần thưởng mốc nạp đầu 200K VND-3Tr VND
200K
 • Ngoại Trang Cấp 3
 • [Thượng Cổ Thần Thú] Hắc Huyết Thần Ngưu Cấp 1
 • 500 Tiền Xu
 • Kích Hoạt Tính Năng : Thần Binh, Hầu Vương, Thiên Tướng.
500K
 • [Thần Thú VIP] Bạch Long Tam Mao Cấp 1
 • Danh Hiệu Đại Phú Hộ
 • 1000 Tiền Xu
 • Kích Hoạt Tính Năng: Phụng Hoàng
1TR
 • Phi Phong Phong Vân Vương Giả
 • [Thần Thú VIP] Hắc Long Tam Mao Cấp 1
 • 2000 Tiền Xu
1TR5
 • 4 Trứng Thú Cưng : Thiên Thần, Sư Muội, Mã Tiểu Cư, Thạch Thanh Lộ
2TR
 • [Thượng Cổ Thú Cưng] Thiên Xích Tử Lôi Cấp 1
 • 4000 Tiền Xu
3TR
 • 1 Áo Ma Thần LV10 10 OTP (Vĩnh Viễn – Tùy Chọn Hệ)
 • Linh Hồn [Thượng Cổ Khai Thiên] Xích Luyện – Ma Hoa
 • Linh Hồn [Thượng Cổ Khai Thiên] Ly Ảnh – Toái Thần
 • 5000 Tiền Xu

Quà Nạp Hằng Ngày

Mốc nạp Phần thưởng mốc tích nạp hằng ngày
10.000 VNĐ
 • 10 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 10 Dị Dung Thạch
 • 10 Lam Long Đơn
 • 10 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 10 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 10 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 10 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 10 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 10 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 10 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 10 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 10 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
20.000 VNĐ
 • 20 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 20 Dị Dung Thạch
 • 20 Lam Long Đơn
 • 20 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 20 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 20 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 20 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 20 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 20 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 20 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 20 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 20 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
30.000 VNĐ
 • 30 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 30 Dị Dung Thạch
 • 30 Lam Long Đơn
 • 30 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 30 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 30 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 30 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 30 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 30 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 30 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 30 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 30 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
50.000 VNĐ
 • 50 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 50 Dị Dung Thạch
 • 50 Lam Long Đơn
 • 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 50 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 50 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 50 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 50 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 50 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 50 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 50 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 50 LB Ma Vương
80.000 VNĐ
 • 80 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 80 Dị Dung Thạch
 • 80 Lam Long Đơn
 • 80 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 80 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 80 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 80 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 80 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 80 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 80 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 80 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 80 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
100.000 VNĐ
 • 100 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 100 Dị Dung Thạch
 • 100 Lam Long Đơn
 • 100 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 100 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 100 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 100 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 100 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 100 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 100 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 100 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 100 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 100 LB Ma Vương
 • 10000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
150.000 VNĐ
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 150 Dị Dung Thạch
 • 150 Lam Long Đơn
 • 150 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 150 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 150 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 150 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
200.000 VNĐ
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 150 Dị Dung Thạch
 • 150 Lam Long Đơn
 • 150 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 150 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 150 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 150 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 150 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 20 Rương Hạt Giống Cây Lâu Năm30000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
300.000 VND
 • 300 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 300 Dị Dung Thạch
 • 300 Lam Long Đơn
 • 300 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 300 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 300 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 300 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 300 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 300 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 300 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 300 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 300 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 30000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
400.000 VNĐ
 • 400 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 400 Dị Dung Thạch
 • 400 Lam Long Đơn
 • 400 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 400 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 400 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 400 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 400 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 400 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 400 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 400 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 400 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 30000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
500.000 VNĐ
 • 500 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 500 Dị Dung Thạch
 • 500 Lam Long Đơn
 • 500 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 500 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 500 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 500 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 500 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 500 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 500 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 500 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 500 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 50000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
700.000 VNĐ
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 700 Dị Dung Thạch
 • 700 Lam Long Đơn
 • 700 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 700 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 700 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 700 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
1.000.000 VNĐ
 • 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 1000 Dị Dung Thạch
 • 1000 Lam Long Đơn
 • 1000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 1000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 1000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 1000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 1000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 1000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
1.500.000 VNĐ
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 2000 Dị Dung Thạch
 • 2000 Lam Long Đơn
 • 2000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 2000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 2000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 2000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
2.000.000 VNĐ
 • 4000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 4000 Dị Dung Thạch
 • 4000 Lam Long Đơn
 • 4000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 4000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 4000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 4000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 4000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 4000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 4000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 4000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 4000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
3.000.000 VNĐ
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 6000 Dị Dung Thạch
 • 6000 Lam Long Đơn
 • 6000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 6000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 6000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 6000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương

 Số Tài Khoản Ngân Hàng Và Số Tài Khoản MOMO để các bạn chuyển tiền vào:

 1. 1.Số Tài Khoản Ngân Hàng AriBank

59323766_838954283137478_6156950801248944128_n

 

Chủ Tài Khoản : LÊ MẠNH QUỲNH
Chi Nhánh: Aribank Thành Phố Đà Nẵng
STK Ngân hàng Aribank: 2000206448345
Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

 1. 1.Số Tài Khoản Ngân Hàng BIDV

BIDV

Chủ Tài Khoản : LÊ MẠNH QUỲNH
Chi Nhánh: BIDV Thành Phố Đà Nẵng
STK Ngân hàng BIDV: 56510000287110
Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

2. Số Tài Khoản MOMO
59323766_838954283137478_6156950801248944128_n

STK MOMO : 01204487300
Tên: Lê Mạnh Quỳnh
Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

3. Nạp Đồng Qua Hình Thức Thẻ Cào Vui Lòng Liên Hệ FanPage . Liên Hệ

Sau khi nạp xong nhắn tin với page. Sau đó Đến Phượng Tường Phủ >> Gặp Nhân Vật : HỗTrợ để giao dịch quà nạp.

hotro